Caerphilly Castle croppped GettyImages-1263452908.jpg

Ymchwil Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Ynghylch


Mae'r grŵp Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau yn adlewyrchu natur amlddisgyblaethol y pynciau hyn. Mae aelodau craidd y grŵp yn cynnwys ymchwilwyr sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau sy'n cwmpasu ystod o brofiad proffesiynol ac academaidd, dulliau methodolegol ac arbenigedd pwnc. Mae ymchwil yn bwysig ar gyfer datblygiad cyson a pharhaus gweithgaredd twristiaeth cynaliadwy sy'n ychwanegu gwerth.  

Y nod fydd creu pont rhwng yr ymarferydd a'r academydd wrth ddarparu sail wybodus ar gyfer y broses o wneud penderfyniadau sy'n ymwneud â pholisi a strategaeth twristiaeth.


Themâu ymchwil


 • Pererindod a thwristiaeth cofebion
 • Datblygu twristiaeth
 • Twristiaeth gymunedol
 • Twristiaeth treftadaeth
 • Digwyddiadau a thwristiaeth yn niwylliannau'r ynys

Lourdes, France Business Tourism Research GettyImages-1200350254.jpg
Archwilir twristiaeth grefyddol yn Lourdes, Ffrainc


Yn fethodolegol, mae gan y grŵp ymchwil arbenigedd mewn amrywiaeth o ddulliau, yn ansoddol ac yn feintiol, ym meysydd;

 • Ethnograffeg
 • Dadansoddiad thematig
 • Ymchwil astudiaethau achos
 • Dadansoddi prosiectau
 • Dadansoddi dogfennau
 • Dadansoddi cynnwys

Mae profiad pwnc o fewn y grŵp yn cwmpasu'r sectorau twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau yn ogystal â'r is-ddisgyblaethau arbenigol yn y maes pwnc.


Effaith a chyfraniad


Mae'r sectorau twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau wedi bod ar flaen y gad yn y newyddion yn ystod pandemig COVID-19 diweddar a nod y grŵp yw gweithredu fel cyfrwng rhwng llunwyr polisi, academyddion ac ymarferwyr i archwilio'r ffyrdd y gall y sector ehangach gofrestru, ailsefydlu a symud ymlaen yn gynaliadwy.

Mae'r grŵp ymchwil yn anelu at weithio gyda sefydliadau local, rhanbarthol a chenedlaethol i ysgogi arbenigedd i ystyried y mecanweithiau ar gyfer goroesi, twf a chyfeiriad economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol. Mae'r grŵp ymchwil yn defnyddio profiad o ddatblygu, gweithredu a chyflawni prosiectau ymchwil ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau yn y sector.


Prosiectau ymchwil dethol

Dr Simon Thomas

Ar hyn o bryd mae Dr Simon Thomas yn gweithio ar brosiect ymchwil sy'n ceisio deall yn well y groesffordd rhwng ffurfiau traddodiadol o bererindod ac agweddau mwy cyfoes ar ddiwylliant coffa a chysegrfa. Mae diwylliant coffa a chysegrfa wedi gweld patrwm twf sylweddol yn yr ugain mlynedd diwethaf gan esblygu o'r symud i ffwrdd o bererindod grefyddol yn y 1990au i’r cysegrfeydd lled-grefyddol fwy traddodiadol sy'n nodweddu diwylliant seciwlar a chysegrfa goffa. Nod y prosiect ymchwil yw dod â nifer o academyddion nodedig ynghyd i gyfrannu at werslyfr wedi’i olygu’n rhyngwladol sy’n ymdrin â thrawsnewidiadau damcaniaethol ac ail-leoli cymhwysol ffenomen pererindod. Mae'r prosiect yn parhau felly os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â Dr Thomas

Dr Simon Thomas


Mae To pray and to play: Post-postmodern pilgrimage at Lourdes a gyhoeddwyd yn Tourism Management yn archwilio'r ffactorau y mae pererinion crefyddol yn tynnu arnynt wrth lunio ystyr personol o'u hymweliad â Lourdes. Trwy archwiliad ethnograffig o bump ar hugain o unigolion mae’n canfod y gall eu profiadau gael eu nodweddu gan y themâu cyffredin sy’n cynnwys ‘cysylltiadau byw’, ‘cyfariadau’ annisgwyl, ‘gweledol’ a chynnwys ‘iachaol’. Mae’r themâu hyn yn cyd-fynd â’r rhai sy’n ymddangos yn y disgrifiad arloesol o weledigaeth Bernadette Soubirous o’r Forwyn Fair ym 1858, y byddwn gyda’i gilydd yn ei galw’n ‘Echoes of Bernadette’. Mae'r rhai sy'n mordwyo'n llwyddiannus 

trwy'r gofodau sy'n ymddangos yn destun dadl ac yn rhyngweithio mewn cyfarfyddiadau ystyrlon yn cymryd rhan mewn pererindod sydd wedi'i gwreiddio yn y crefyddol a'r hanesyddol. Mae’r astudiaeth yn cyfrannu at ddamcaniaeth pererindod trwy ddatgan y gellir ei gweithredu mewn deuoliaeth ôl-fodernaidd sy’n derbyn rhyddid yr unigolyn ond sy’n cydnabod ei angen am brofiadau sydd wedi’u seilio ar ‘wirionedd’ sosio-hanesyddol.


Tîm Ymchwil: Dr Simon Thomas, Dr Brychan Thomas and Lisa Powell


Mae'r papur hwn yn ymchwilio i arwyddocâd digwyddiadau diwylliannol ar gyfer datblygu twristiaeth ar Ynys Manaw. Yn hanesyddol denodd Ynys Manaw dwristiaid o ardaloedd o amgylch Môr Iwerddon gan gynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Roedd hyn yn arbennig o wir gyda thwristiaid dosbarth gweithiol o ogledd diwydiannol Lloegr, Gogledd Cymru, Dulyn a Belfast. Roedd y marchnadoedd twristiaeth hyn yn amlwg ar ddiwedd y 19eg ganrif, a dechrau a chanol yr 20fed ganrif. Mae data twristiaid diweddar yn dangos gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr ag Ynys Manaw sydd wedi dod i rym yn y blynyddoedd ar ôl y rhyfel. Er mwyn archwilio'r dirywiad hwn, ac arwyddocâd digwyddiadau diwylliannol ar gyfer datblygiad twristiaeth yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o ddulliau ymchwil wedi'u defnyddio yn cynnwys data eilaidd i asesu datblygiad twristiaeth a phenderfynyddion twf y sector twristiaeth.


O ganlyniad cynhaliwyd ymchwiliad yn ymwneud â rhannau dilyniannol. Roedd rhan un yn ystyried tueddiadau yn y 19eg, 20fed a dechrau'r 21ain ganrif gan dynnu'n bennaf ar ddata eilaidd, ymchwil presennol a deunydd archifol. Roedd rhan dau yn ymchwilio i ddigwyddiadau diwylliannol i ddarparu canfyddiadau a dadansoddiad ar gyfer y diwydiant twristiaeth ar yr Ynys. Yn olaf, asesodd rhan tri natur a phwysigrwydd digwyddiadau yn unol ag esblygiad modern y sector. Ystyriwyd dylanwadau allanol (rhyngwladol) a mewnol (ynys) ar ddatblygiadau. O'r canfyddiadau mae casgliadau sy'n dangos materion amlwg o'r tueddiadau a arsylwyd wedi galluogi ystyriaeth o bwysigrwydd digwyddiadau diwylliannol ar gyfer datblygu twristiaeth.


Dr Julian Zarb


Mae’r prosiect ymchwil i gyflwyno’r cysyniad o Dwristiaeth Gymunedol i Ynysoedd Malta wedi bod yn rhedeg ers deng mlynedd, yn gyntaf drwy’r Weinyddiaeth Twristiaeth, Diwylliant a’r Amgylchedd (2009-2013), yna fel prosiect ymchwil ar y cyd â Institute for Travel, Tourism and Culture ym Mhrifysgol Malta (o 2014). Rheolir y prosiect hwn drwy Gymdeithas Twristiaeth Malta.


Mae twristiaeth yn ei hanfod yn weithgaredd cymdeithasol-ddiwylliannol sy'n dod â phobl ynghyd fel proses ddysgu, yn bennaf i rannu gwybodaeth. Er hynny, mae twristiaeth hefyd yn cynnig cyfle i’r holl randdeiliaid allweddol – yr awdurdod lleol, y busnes lleol a’r gymuned leol – elwa o’r manteision cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol.


Mae’r tîm ymchwil wedi bod yn datblygu llyfryn: Canllawiau ar gyfer sefydlu a rheoli teithiau cymunedol, sy’n dwyn ynghyd ganlyniadau mwy nag wyth mlynedd o ymchwil a phrofiad o weithio gyda chynghorau lleol ym Malta a Gozo i astudio’r broses ar gyfer cyflwyno cysyniad newydd sy'n ychwanegu gwerth at brofiad yr ymwelydd, y daith gymunedol


AelodauAstudio gyda ni

Rydym yn croesawu ceisiadau am PhD neu astudiaeth Meistr trwy Ymchwil yn un o’n meysydd arbenigedd. Gallwch astudio ar sail amser llawn neu ran-amser, ar y campws neu o bell. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol gyda chorff ymchwil yn barod, efallai mai PhD fesul Portffolio yw'r llwybr i chi.


Partneriaid


The Tourism Society Logo - Tourism Research, USW Business School

Malta Tourism Society logo - tourism research, Business School

Institute of Hospitality - Tourism Research, Business School